Strojové učenie umožňuje rozhodovať sa bez explicitného naprogramovania jednotlivých funkcií a na základe analýzy dát predpovedať správanie sa systému, identifikovať zdroje porúch, rozpoznať objekty a vyhodnotiť ich vlastnosti.


Využitie AI v priemysle – prípadová štúdia

Implementáciu využitia AI a jej možnosti nasadenia v priemysle načrtneme na prípadovej štúdii kamerového systému na vizuálnu kontrolu zvarenca centrálneho nosníka (CCB) umiestneného za palubnou doskou automobilu. Rozsah kontrolovaných parametrov sme stanovili s ohľadom na bežné chyby vyskytujúce sa v procese oblúkového zvárania. V riešení technologickej časti sme sa zamerali na štyri hlavné oblasti:

  • Oblúkový zvar: rozmery zvaru, prerušenie a prepálenie zvaru, deformácie, pórovitosť
  • Závit: prítomnosť rozstreku vo vnútornom a na vonkajšom závite
  • Dosadacie plochy: čistota plochy, prítomnosť rozstreku
  • Prítomnosť dielov: chýbajúce matice, skrutky

Umelá inteligencia

Využitie umelej inteligencie je v tomto prípade založené na princípe detekcie objektov. Za objekt budeme považovať zvar, maticu, skrutku alebo guľôčku rozstreku v závite. Pod pojem detekcia zahrnieme okrem identifikovania objektu aj určenie jeho polohy a stanovenie počtu nájdených výsledkov.

Geometria oblúkového zvaru vytvára zložitejšiu situáciu, ale aj tu môžeme aplikovať predpoklad, že napríklad začiatok a koniec zvaru má svoj špecifický tvar a kresbu. Z pohľadu tvorby DL modelu preto zovšeobecníme definíciu objektu na ľubovoľný tvar, ktorý má svoje charakteristické vizuálne črty.

Využitím tejto myšlienky a jej rozšírením na detekciu ďalších objektov ako sú prítomnosť prepálených miest, pórovitosti alebo iných deformácií získame sadu informácií, na základe ktorej sa dá zhodnotiť vizuálna kvalita zvarov.

Spracovanie výsledkov

Po získaní informácií o objektoch, ich polohe a množstve je spracovanie kvantitatívnych parametrov relatívne jednoduché. Vypočítanie dĺžky zvaru na základe identifikovania jeho začiatku a konca je len funkciou správnej kalibrácie obrazu. S rovnakým princípom sa dá určiť veľkosť a plocha prepálených miest, šírka zvaru alebo identifikovať množstvo rozstreku v jeho okolí.

Vizuálna kontrola závitu
Chýbajúci a neúplný zvar
Pórovitosť

Rozstrek na dosadacej ploche a v závite

Vizualizácia