Procesná analytika

Návrh a realizácia projektov analýzy plynných a kvapalných vzoriek v procese výroby pre široké spektrum priemyselných odvetví a technologických postupov. V dodávke projektov „na kľúč“ je samozrejmosťou záručný a pozáručný servis certifikovanými servisnými technikmi našej spoločnosti.
Kontaktujte nás

Komplexná realizácia

Projekty sú realizované v súlade s požiadavkami zákazníka. Dodávame nielen merací systém, ale v prípade požiadavky sú predmetom dodávky aj vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie (RPD), jej overenie, realizácia odberu meranej vzorky, doprava systémov rýchlej slučky, príprava meranej vzorky, analýza meraných komponentov.

Súčasťou je taktiež doplňujúcich dodávok pre vytvorenie prostredia pre procesnú analýzu – dodanie skrine, prípadne kontajnera s vytvorením vhodných teplotných a bezpečnostných podmienok aj pre aplikácie v prostredí s nebezpečím výbuchu (SNV).

Realizujeme taktiež systémy pre prenos, spracovanie, vyhodnotenie, protokolovanie meraných veličín podľa požiadaviek užívateľa. Súčasťou našich služieb je záručný a pozáručný servis

Automatický monitorovací systém emisií AMS-E

Merací systém spĺňajúci legislatívne podmienky pre monitorovanie emisií. Súčasťou dodávky je projektová dokumentácia, jej overenie oprávnenými organizáciami, dodanie, inštalácia a nastavenie prístrojov pre meranie hmotnostného toku, sprievodných látok, tuhých znečisťujúcich (TZL) a plynných znečisťujúcich látok (PZL) spĺňajúcich podmienky monitorovania (QAL1), zber meraných veličín a ich vyhodnotenie vo vyhodnocovacom systéme v zmysle platnej legislatívy.

Súčasťou je zabezpečenie kontrolných odberov a účasť na skúškach pre potvrdenie súladu inštalovaného systému s oprávneným meraním (QAL2) . Pre dodané zariadenia vykonávame servis a kontrolu stavu merania v zmysle legislatívy (QAL3).

Analýza kvapalín

Pri procesnej analýze kvapalín využívame často poznatky z laboratórnej techniky, využitie princípov titrácie, chromatografie, spektrometrie.

Ponúkame riešenia podľa princípov najlepšej dostupnej techniky (BAT), súčasťou našich dodávok je návrh riešenia, spracovanie projektovej dokumentácie, overenie príslušnými orgánmi, realizácia meracieho miesta v technológii, dodávka meracieho zariadenia s použitím prístroja v zmysle BAT, jeho inštalácia, uvedenie do prevádzky a zosúladenie výsledkov s používanými meraniami v existujúcich laboratóriách. Pre dodané zariadenia vykonávame servis podľa požiadaviek užívateľa.

Titrácia – chromatografia – kolorimetria – analýza procesných prúdov, optimalizácia procesov
FTNIR spektrometria – destilácia rafinérskych prúdov, meranie vlastností a optimalizácia výroby produktov
Analýza vôd pomocou klasických sond – meranie pH, vodivosti, ORP

Analýza plynov

Pri procesnej analýze plynov sú najčastejšie používané procesné analyzátory plynov monitorujúce jednotlivé komponenty využívaním ich fyzikálnych a chemických vlastností. Spolupracujeme s mnohými výrobcami pre možnosť nasadenia optimálneho riešenia pre danú aplikáciu. Sme pripravení hľadať s prevádzkovateľom vhodné riešenie s ohľadom na minimalizáciu prevádzkových – investičných nákladov pre zabezpečenie spoľahlivej inštalácie najmodernejšej techniky.  

Ponúkame riešenia podľa princípov najlepšej dostupnej techniky (BAT), súčasťou našich dodávok je návrh riešenia, spracovanie projektovej dokumentácie, overenie príslušnými orgánmi, realizácia meracieho miesta v technológii, dodávka meracieho zariadenia s použitím prístroja v zmysle BAT, jeho inštalácia, uvedenie do prevádzky a zosúladenie  výsledkov s používanými meraniami v existujúcich laboratóriách. Pre dodané zariadenia vykonávame servis podľa požiadaviek užívateľa.

Analýza nízkych koncentrácií, stôp H2S a H2O v procesných plynov
Procesná plynová chromatografia – PGC
Kontinuálne procesné analyzátory
Mobilné analyzačné systémy
Plynová detekcia
Monitorovanie výhrevnosti – analýza WOBE

Analýza tuhých látok

Pre meranie koncentrácii jednotlivých zložiek, prípadne kvalitatívnych parametrov meraného média ponúkame riešenia podľa typu prevádzky.

Súčasťou dodávky je návrh riešenia a jeho konzultácia s prevádzkovateľom, spracovanie projektovej dokumentácie, overenie s dozorujúcimi orgánmi, realizácia meracieho miesta v technológii, dodávka meracieho zariadenia s použitím prístroja využívajúceho procesný spektrometer prípadne iný typ optického analyzátora, jeho inštalácia, uvedenie do prevádzky a zosúladenie výsledkov s používanými meraniami v existujúcich laboratóriách. Pre dodané zariadenia vykonávame servis podľa požiadaviek užívateľa.

 • Návrhy technických riešení procesnej analýzy a systémov monitorovania životného prostredia

 • Komplexná realizácia projektov

 • Konzultačné služby a poradenstvo spojené so zmenou integrovaného povolenia pre kontrolu znečisťovania so zameraním na analyzačné systémy

 • Konzultačné služby pre kontinuálne vyhodnocovacie systémy emisií

 • Optimalizácia technologických procesov – technické návrhy a realizácia analyzačných systémov s meraním kľúčových parametrov potrebných pre efektívne riadenie výroby

 • Vypracovanie projektovej dokumentácie – jednotlivých stupňov  dokumentácie potrebných pre realizáciu a odovzdanie stavby, vypracovanie technologických a AMS  príručiek pre prevádzku analyzačných systémov

 • Inžinierska činnosť spojená s realizáciou stavby – nákup zariadení, realizácia diela, inšpekcia kvality, autorský dozor, uvedenie do prevádzky, komplexné vyskúšanie, porovnávacie testy meraní

 • Záručný a pozáručný servis

 • Služby spojené s prevádzkovaním emisných monitorovacích systémov AMS-E v zmysle platnej legislatívy – vykonávanie pravidelného servisu so záznamami QAL3, komunikácia s úradmi ochrany ovzdušia, účasť pri overovaniach spoľahlivosti merania

Priemyselné odvetvia

 • Rafinérie, petrochémia
 • Chemický priemysel
 • Výroba plastov
 • Separácia plynov
 • Farmaceutický a potravinársky priemysel
 • Spracovanie minerálov a výroba kovov
 • Výroba elektrickej a tepelnej energie
 • Životné prostredie

Realizácie analyzačných systémov

Automatické monitorovacie systémy emisií AMS-E a procesné analyzačné systémy 
 • Odberové sondy meraného média
 • Panely úpravy vzorky
 • Systémy prípravy pomocných médií
 • Analyzačné systémy
 • Analyzačné skrine
 • Analyzačné kontajnery
 • Systémy návratu vzorky do procesu
 
Plynové detekčné systémy
 • Detektory toxicity a výbušnosti
 • Systémy úpravy vzorky s využitím detektorov
 • Vyhodnocovacie ústredne
 • Realizácia komplexných projektov