Procesná analytika

Návrh a realizácia projektov analýzy plynných a kvapalných vzoriek v procese výroby pre široké spektrum priemyselných odvetví a technologických postupov. V dodávke projektov „na kľúč“ je samozrejmosťou záručný a pozáručný servis certifikovanými servisnými technikmi našej spoločnosti.
 • Návrhy technických riešení procesnej analýzy a systémov monitorovania životného prostredia

 • Komplexná realizácia projektov

 • Konzultačné služby a poradenstvo spojené so zmenou integrovaného povolenia pre kontrolu znečisťovania so zameraním na analyzačné systémy

 • Konzultačné služby pre kontinuálne vyhodnocovacie systémy emisií

 • Optimalizácia technologických procesov – technické návrhy a realizácia analyzačných systémov s meraním kľúčových parametrov potrebných pre efektívne riadenie výroby

 • Vypracovanie projektovej dokumentácie – jednotlivých stupňov  dokumentácie potrebných pre realizáciu a odovzdanie stavby, vypracovanie technologických a AMS  príručiek pre prevádzku analyzačných systémov

 • Inžinierska činnosť spojená s realizáciou stavby – nákup zariadení, realizácia diela, inšpekcia kvality, autorský dozor, uvedenie do prevádzky, komplexné vyskúšanie, porovnávacie testy meraní

 • Záručný a pozáručný servis

 • Služby spojené s prevádzkovaním emisných monitorovacích systémov AMS-E v zmysle platnej legislatívy – vykonávanie pravidelného servisu so záznamami QAL3, komunikácia s úradmi ochrany ovzdušia, účasť pri overovaniach spoľahlivosti merania

Priemyselné odvetvia

 • Rafinérie, petrochémia
 • Chemický priemysel
 • Výroba plastov
 • Separácia plynov
 • Farmaceutický a potravinársky priemysel
 • Spracovanie minerálov a výroba kovov
 • Výroba elektrickej a tepelnej energie
 • Životné prostredie

Realizácie analyzačných systémov

Automatické monitorovacie systémy emisií AMS-E a procesné analyzačné systémy 
 • Odberové sondy meraného média
 • Panely úpravy vzorky
 • Systémy prípravy pomocných médií
 • Analyzačné systémy
 • Analyzačné skrine
 • Analyzačné kontajnery
 • Systémy návratu vzorky do procesu
 
Plynové detekčné systémy
 • Detektory toxicity a výbušnosti
 • Systémy úpravy vzorky s využitím detektorov
 • Vyhodnocovacie ústredne
 • Realizácia komplexných projektov